Âriflerin ışığı, Velîlerin önderi, İslâmın bekçisi ve Müslimânların Baştâcı
İMÂM-I RABBÂNÎ MÜCEDDİD-İ ELF-İ SÂNÎ AHMED-İ FÂRÛKÎ SERHENDÎ
"Kaddesallahü teâlâ sirrehül'azîz"

Çeştiyye yolu silsilesi

1. Resûlullah "sallallahü aleyhi ve sellem",
2. Hazret-i Alî Mürtezâ "rad›yallahü teâlâ anh",
3. Hâce Hasen-i Basrî "rahmetullahi aleyh",
4. Hâce Abdül Vâhid "rahmetullahi aleyh",
5. Hâce Fudayl bin Iyâd "rahmetullahi aleyh",
6. Sultân İbrâhîm Edhem "rahmetullahi aleyh",
7. Hace Huzeyfetü'l-Mer'âşî "rahmetullahi aleyh",
8. Hâce Hubeyre-i Basrî "rahmetullahi aleyh",
9. Mimşâd-i Dîneverî "rahmetullahi aleyh",
10. Kutbüddîn Ebû İshâk Şâmî "rahmetullahi aleyh",
11. Ebû Muhammed Çeşti "rahmetullahi aleyh",
12. Ebû Ahmed Çeştî "rahmetullahi aleyh",
13. Hâce Yûsüf Çeştî "rahmetullahi aleyh",
14. Hâce Mevdûd Çeştî "rahmetullahi aleyh",
15. Hâce Şerîf Zendenî "rahmetullahi aleyh",
16. Hâce Osmân Hârûnî "rahmetullahi aleyh",
17. İmâm-ı tarîkat Hâce Mu'înüddîn Çeştî (Sencerî) "rahmetullahi aleyh",
18. Hâce Kudbüddîn Bahtiyâr Kâkîden "rahmetullahi aleyh",
19. Şeyh-ül islâm Ferîd-üd-dîn Mes'ûd Genc-i şeker "rahmetullahi aleyh",
20. Hazret-i şeyh Alâüddîn Mahdûm Alî Sâbir "rahmetullahi aleyh",
21. Hazret-i Şemsüddîn Türk "rahmetullahi aleyh",
22. Hazret-i şeyh Celâlüddîn Pânipûtî "rahmetullahi aleyh",
23. Şeyh Abdülhak "rahmetullahi aleyh",
24. Şeyh Muhammed Ârif "rahmetullahi aleyh",
25. Hazret-i şeyh Abdül'kuddüs "rahmetullahi aleyh",
26. Şeyh Rükneddîn "rahmetullahi aleyh",
27. Abdül Ehadden "rahmetullahi aleyh",
28. Müceddid-i elf-i sânî Şeyh Ahmed Fârûk-i Serhendî "kuddise sirruh", 
Yukarı Çık