Âriflerin ışığı, Velîlerin önderi, İslâmın bekçisi ve Müslimânların Baştâcı
İMÂM-I RABBÂNÎ MÜCEDDİD-İ ELF-İ SÂNÎ AHMED-İ FÂRÛKÎ SERHENDÎ
"Kaddesallahü teâlâ sirrehül'azîz"

Nakşibendiyye Silsilesi

1. Resûlullah "sallallahü aleyhi ve sellem",
2. Ebû Bekr "radıyallahü teâlâ anh",
3. Selmân-ı Fârisî "radıyallahü anh",
4. Kâsım bin Muhammed "rahmetullahi teâlâ aleyh",
5. Ca'fer-i Sâdık ""rahmetullahi teâlâ aleyh",
6. Bâyezîd-i Bistâmî "rahmetullahi teâlâ aleyh"
7. Ebûl-Hasen Harkânî "rahmetullahi teâlâ aleyh",
8. Ebû Alî Farmedî "rahmetullahi teâlâ aleyh",
9. Yûsüf Hemedânî "rahmetullahi teâlâ aleyh",
10. Abdülhâlık-ı Goncdüvânî "rahmetullahi teâlâ aleyh",
11. Ârif Rîvegerî "rahmetullahi teâlâ aleyh",
12. Mahmûd İncîrfagnevî "rahmetullahi teâlâ aleyh",
13. Alî Râmitenî "rahmetullahi teâlâ aleyh",
14. Muhammed Bâbâ Semmâsî "rahmetullahi teâlâ aleyh"
15. Seyyid Emîr Gilâl "rahmetullahi teâlâ aleyh"
16. Seyyid Muhammed Behâeddîn-i Buhâri, (Şâh-ı Nakşibend) "rahmetullahi teâlâ aleyh",
17. Alâüddîn-i Attâr "rahmetullahi teâlâ aleyh",
18. Ya'kûb-i Çerhî "rahmetullahi teâlâ aleyh",
19. Ubeydüllah-i Ahrâr "rahmetullahi teâlâ aleyh",
20. Kâdi Muhammed Zâhid "rahmetullahi teâlâ aleyh",
21. Dervîş Muhammed "rahmetullahi teâlâ aleyh",
22. Hâcegî Muhammed Emkenegî "rahmetullahi teâlâ aleyh",
23. Hâce Muhammed Bâkîbillah "rahmetullahi teâlâ aleyh",
24. Müceddid-i elf-i sânî Şeyh Ahmed Fârûkî Serhendî "kuddise sirruh"
Yukarı Çık