Âriflerin ışığı, Velîlerin önderi, İslâmın bekçisi ve Müslimânların Baştâcı
İMÂM-I RABBÂNÎ MÜCEDDİD-İ ELF-İ SÂNÎ AHMED-İ FÂRÛKÎ SERHENDÎ
"Kaddesallahü teâlâ sirrehül'azîz"
İmâm-ı Rabbânî
Muhammed Baki-billah
Muinüddin-i Çeşti
Muhammed Masum-i Faruki
Abdülehad Hazretleri
Muhammed Sadık -Huccetullah Zübeyr
İmam-Rabbani Hazretlerinin Validesi
İmam Refiüddin